นางชัชตะวัน สีเขียว

ผู้อำนวยการโรงเรียน


           วิสัยทัศน์  (Vision)
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม  เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนเป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บริหารบนหลักการมีส่วนร่วม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2564 
พันธกิจ (Mission)
1. ผู้นำแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชนอย่างหลากหลาย
-จัดศูยน์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  เพื่อให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
-พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานตามวิชาชีพ
2. ศตวรรษที่ 21
-พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
-ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-พัฒนาครูให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
-พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
-ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านดนตรี  กีฬาและงานเชีพตามความถนัดของตนเอง
3. ผู้เรียนเป็นคนดี   มีจิตสาธารณะ
-พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
-พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์
4. คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการมีส่วนร่วม

     เป้าหมาย(Goal)
1. เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชนอย่างหลากหลาย
2. เป็นศูยน์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  เพื่อให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
3. ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานตามวิชาชีพ
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
5.  ครูมีความสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6.  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
7.  ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
8.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377