หน้า 1

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นางประยอม ชาวดร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางสุภาพันธ์ ภาพสิงห์ กรรมการกลุ่มสาระ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377