หน้า 1

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวสาลินี รัตโน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นายบุญจันทร์ สุวรรณพรม กรรมการกลุ่มสาระ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377