หน้า 1

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวเสาวภา สิงหเสนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางทิวาวรรณ กองแก้ว กรรมการกลุ่มสาระ
3 นายวัยวิทย์ โพธิ์มูล กรรมการกลุ่มสาระ
4 นางมนพร พลลาภ กรรมการกลุ่มสาระ
5 นางบุญญาภรณ์ ธิตานนท์ กรรมการกลุ่มสาระ
6 นายยุทธไกร อ่างแก้ว กรรมการกลุ่มสาระ
7 นางสาวจิดาภา เสนาพันธ์ กรรมการกลุ่มสาระ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377