นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบข่าย | โครงสร้าง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอบข่ายและภารกิจงานบริหารงานบุคคล
1.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
1.2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา   
1.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
1.4 การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครู   
1.5 การดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.6 การลาทุกประเภท 
1.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
1.8 การจัดทำระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
1.9 การจัดทำบัญชีรายชื่อและเสนอขอเครื่องราชย์ 
1.10 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู  
1.11 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจ 
1.12 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.13 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครู  
1.14 การส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
1.15 การพัฒนาข้าราชการครู  
1.16 งานสารบรรณและงานธุรการ 
1.17 งานเลขานุการ   
1.18 การจัดทำงบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.19 งานพัสดุสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
1.20 งานรักษาความปลอดภัย
1.21 สมุดลงเวลา  และเช็คเวลาบุคลากร  
1.22 การออกจากราชการ 
1.23 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377