นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบข่าย | โครงสร้าง |

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377