สื่อการสอน คุณครูจิดาภา เสนาพันธ์

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ (วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3) คลิกดาวน์โหลด
2 ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ (วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3) คลิกดาวน์โหลด
3 ใบความรู้ที่ 2.2 แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรม (วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3) คลิกดาวน์โหลด
4 ใบงานที่ 2.2 แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรม (วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3) คลิกดาวน์โหลด
5 ใบงานที่ 1.1 เรื่องความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา (วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.5) คลิกดาวน์โหลด


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377