การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

01
โครงสร้างหน่วยงาน link1 link2 link3 link4 link5
023
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน link1 link2 link3 link4 link5 link6
02
ข้อมูลผู้บริหาร link1 link2 link3 link4 link5
024
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี link1 link2 link3 link4 link5 link6
03
อำนาจหน้าที่
025
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
04
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
026
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล link1 link2 link3 link4 link5
05
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
027
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลก.ค.ศ link1 link2 link3 link4 link5 link6
06
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง link1 link2 link3 link4 link5
028
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
07
ข่าวประชาสัมพันธ์
029
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
08
Q & A
030
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
09
Social Network
031
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
010
แผนดำเนินงานประจำปี
032
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
011
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
033
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม link2
012
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี link1 link2
034
เจตจำนงผู้บริหาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
013
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน link1 link2 link3 link4 link5
035
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร link1 link2
014
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ link1 link2
036
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
015
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ link1 link2 link3
037
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต link1 link2 link3
016
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
038
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร link1 link2 link3 link4
017
E-Service สำหรับนักเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบคำร้องออนไลน์
039
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 link1 link2 link3
018
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
040
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน link1 link2
019
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน link1 link2 link3 link4 link5 link6
041
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี link1 link2
020
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี link1 link2 link3 link4 link5 link6
042
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา
021
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
043
การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา
022
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ link1 link2 link3 link4 link5 link6 link7
   
 
 
 
 
 

ข่าวการศึกษา

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ติดต่อ E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377 www.udpj.ac.th