ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม

 

นางชัชตะวัน สีเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวเกษราภรณ์ เล็งไทสงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

การดานสนทนา

ข่าวการศึกษา

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อ E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377 www.udpj.ac.th