ข้อมูลพื้นฐาน
๑  ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม   ตั้งอยู่เลขที่    ๒๒๕  หมู่  ๑   ถนน - 
ตำบลนาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคม   จังหวัดอุดรธานี    รหัสไปรษณีย์   ๔๑๑๑๐
โทรศัพท์  ๐๔๒-๒๑๗๓๗๗ E-mail  :   udpjacth@hotmail.com  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๐  Webite: http://udpj.ac.th
๑.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
๑.๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑   ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๔ เขตพื้นที่บริการการศึกษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ ดังนี้
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน ๑๕ โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาม่วง โรงเรียนบ้านโนนสา
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โรงเรียนบ้านนกขะบา โรงเรียนบ้านเดียม โรงเรียนบ้านโนนแสวง โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านอุ่มจาน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านเชียงกรม โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377