ประวัติสถานศึกษา (โดยสังเขป)
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม  ตั้งอยู่เลขที่  225  หมู่ 1 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ 41110  โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมเดิมชื่อโรงเรียนนาม่วงพิทยานุกูล เริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา  2534 ขณะนั้นเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพันดอนวิทยา โดยมีนายรังษี  ทองเงิน  เป็นผู้ประสานงาน
โดยใช้สถานที่เรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านนาม่วง  ปีการศึกษา 2535  สภาตำบลนาม่วงได้มอบที่ดินสาธารณะประโยชน์จำนวน  35 ไร่ให้กรมสามัญศึกษา  จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535  ต่อมาเมื้อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศลงนามให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม  โดยมีนายรังษี  ทองเงิน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377