นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบข่าย | โครงสร้าง | ภารกิจ

| ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร| DLIT

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

4. ขอบข่ายและภารกิจงานบริหารทั่วไป
4.1 การดำเนินงานธุรการ
4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.4 การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
4.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.7 การส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป
4.8 การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม
4.9 การรับนักเรียน
4.10. สำมะโนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
4.11. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบ  และตามอัธยาศัย
4.12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.13. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
4.14. การส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานการศึกษาของบุคคล  ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
4.15. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
4.16. การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
4.17. งานบริการสาธารณะงานบริการเกี่ยวกับชุมชน
4.18. งานอนามัยโรงเรียน
4.19. งานโภชนาการโรงเรียน
4.20. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377