ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ

คลิก |ก่อนหน้านี้

ลำดับ เอกสารดาวน์โหลด Download
1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยงานทะเบียนนักเรียน
2 แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผล
3 ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2/2561
4 คำสั่งสอบกลางภาคโรงเรีนประจักษ์ศิลปาคม
5 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6 แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
7 ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
8 ภาพโครงการเปิดบ้านวิชาการ
9 มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนรู้
10 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เล่ม 1
11 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เล่ม 2
12 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เล่ม 3
13 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เล่ม 4
14 การตรวจสอบและติดตามคุณภาพการศึกษา เล่ม 5
15 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เล่ม 6
16 การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7
17 เล่มโรงเรียนคุณภาพ
18 สมุดนิเทศห้องเรียน
19 เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
21 ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377