หน้า 1

ลำดับ เอกสารดาวน์โหลด Download
1 รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
2 ตารางเรียนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
3 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
4 แบบฟอร์มโครงการสอนรายภาค
5 บันทึกกิจกรรมชุมนุม
6 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
7 แบบฟอร์มบันทึกการจัดการเรียนการสอน
8 เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
9 แบบฟอร์มสมุดนิเทศการสอนประจำห้องเรียน
10 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2560 ฉบับปรับปรุง
11 แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวนักเรียน
12 แผ่นพับโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
13 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองผลการเรียน
14 timeline การปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
15 สารสนเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16 ไฟล์ปก
17 สคริปวิดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377