นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

2. ขอบข่ายและภารกิจงานบริหารงบประมาณ
              2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณ
              2.2 การจัดสรรงบประมาณ
              2.3 การตรวจสอบ ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
              2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
              2.5 การบริหารการเงิน
              2.6 การบริหารบัญชี
              2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

 

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377