หน้า 1

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นายศราวุฒิ ไม่เศร้า กรรมการกลุ่มสาระ
3 นางสาวประภากรณ์ ลือชาพูล กรรมการกลุ่มสาระ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377