นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบข่าย | โครงสร้าง | เอกสารวิชาการ | DMC | แหล่งเรียนรู้ | นิเทศการศึกษา | ระบบบริการนักเรียน SGS |

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

3. ขอบข่ายและภารกิจงานบริหารวิชาการ
3.1 งานพัฒนาหลักสูตร
3.2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.3 งานวัดผลประเมินผลการศึกษา
3.4 งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน
3.5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.6 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.7 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
3.8 งานนิเทศการศึกษา
3.9 งานแนะแนว
3.10 งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
3.11 งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานความรู้แก่ชุมชนและสถานศึกษา
3.12 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.14 งานจัดกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม
3.15 งานพัฒนาระบบ DMC
3.16 งานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
3.17 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377