นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

5. ขอบข่ายและภารกิจงานบริหารกิจการนักเรียน
5.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.2 งานประชุมผู้ปกครอง
5.3 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
5.4 งานครูที่ปรึกษาและครูหัวหน้าระดับชั้นเรียน
5.5 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
5.6 งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
5.7 งานติดตาม ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
5.8 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
5.9 งานเวรประจำวัน
5.10 งานเสริมสร้างระเบียบวินัย
5.11 งานเพศ/เอดส์/TO BE NUMBER ONE
5.12 งานประเมินผลการดำเนินงานงานกิจการนักเรียน
5.13 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377