นางชัชตะวัน สีเขียว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาง

โครงสร้างโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมมีการแบ่งโครงสร้างภายในตามกฎกระทรวง  และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด  ซึ่งโรงเรียนจะต้องแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการกระจายอำนาจทางการศึกษา  คือ  ครอบคลุมใน 5 กลุ่ม  คือ  กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารทั่วไป  และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม

                                        


 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377