ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล “ไม่มี” ระบุเหตุผล

ข้อมูลพื้นฐาน

01

โครงสร้างหน่วยงาน

 

 

 

02

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

 

03

อำนาจหน้าที่

 

 

 

04

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 

 

05

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

 

 

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

หมายเหตุ : แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน บางหน่วยงานเรียกว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา บางหน่วยงานเรียกว่า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.25xx-25xx

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

07

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08

Q & A

 

 

 

09

Social Network

 

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล “ไม่มี” ระบุเหตุผล

แผนดำเนินงาน

010

แผนดำเนินงานประจำปี

 

 

 

011

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

 

 

012

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

 

การปฏิบัติงาน

013

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 

 

การให้บริการ*
หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ้งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

014

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

 

015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 

 

016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

 

 

017

E-Service สำหรับนักเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา รับสมัครนักเรียนออนไลน์

 

 

 

หมายเหตุ E-Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

 

 

 

หมายเหตุ : *เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ


ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล “ไม่มี” ระบุเหตุผล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

 

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 

 

 

020

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

 

 

022

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

 

023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 

 

024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล “ไม่มี” ระบุเหตุผล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

026

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

027

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก.ค.ศ

 

 

 

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล “ไม่มี” ระบุเหตุผล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 

 

030

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

 

031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำป

 

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

 

 

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล “ไม่มี” ระบุเหตุผล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034

เจตจำนงผู้บริหาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

 

 

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

036

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

 

 

037

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 คำสัง แผน อื่นๆ

 

 

 

040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2563

 

 

 

041

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี62