๓.อัตลักษณ์
เป็นคนดี รักดนตรี กีฬา พัฒนาเทคโนโลยี    

๔.เอกลักษณ์
ลูกกกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มุ่งมั่นพัฒนา ศรัทธาในสถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377